1 มิถุนายน 2562 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงขึ้นบินปฏิบัติการแก้ปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่องเมื่อสภาพอากาศอำนวย

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190601094512020

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวถึงการขึ้นบินปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของหน่วยปฏิบัติฝนหลวง 10 หน่วย ซึ่งกระจายทั่วทุกภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นมา เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งว่า กรมฝนหลวงฯได้วางแผนขึ้นบินปฏิบัติการ โดยพิจารณาจากพืชที่ต้องการน้ำในแต่ละพื้นที่เป็นอันดับแรก รองลงมาพิจารณาจากอาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่ บอกข้อมูลขาดแคลนน้ำ และส่วนที่สาม เป็นพื้นที่ ที่กรมป้องกันและบรรเทสาธารณภัย ประกาศเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ส่วนปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กรมฝนหลวงได้มีการติดตามค่าฝุ่นละอองในทุกภาค ซึ่งที่ผ่านมาได้ขึ้นบินปฏิบัติการดับไฟป่าและคลี่คลายสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้พื้นที่ภาคเหนือ ค่อนข้างมีปัญหาในการขึ้นปฏิบัติการ เนื่องจากความชื้นของอากาศน้อย ประกอบกับไฟป่าปีนี้ มีจำนวนฮอตสปอตมาก ทั้งนี้ยืนยันว่า กรมฝนหลวงยังคงขึ้นปฏิบัติการจนกว่าสภาพอากาศจะไม่เอื้ออำนวย คือเข้าสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย